Top
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 608 413 344

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH


mobile logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Spis treści
1. Administrator danych.
2. Cel przetwarzania, podstawa prawna, zakres przetwarzania i okres retencji.
3. Obowiązek podania danych osobowych.
4. Odbiorca danych osobowych.
5. Państwa prawa.
6. Bezpieczeństwo.
7. Polityka cookies.

1. Administrator danych.


1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy Administratorem Państwa danych osobowych jest CC Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-888), ul. Półwiejska 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem: 0000287343, posiadającą NIP: 7792405063 oraz kapitał zakładowy w kwocie 50.000,00 zł.(wpłacony w całości).
1.2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: koneser@konesercatering.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem +48 664 121 638.
1.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”/”GDPR”. lub „Rozporządzenie RODO”,

2. Cel przetwarzania, podstawa prawna, zakres przetwarzania i okres retencji.

2.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z CC Koneser sp. z o.o.. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
2.1.1. Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda – dotyczy przetwarzania danych szczególnych kategorii dotyczących zdrowia). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących świadczenia ewentualnych Usług: adres Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych/świątecznych, kod do domofonu oraz w przypadku Klientów, którzy podali te dane – dane dotyczące stanu zdrowia (to jest informacje o dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.1.2. Marketing bezpośredni usług i produktów własnych – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony cel polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek administratora). Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Dane przechowywane są od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie, przez osobę, której dane dotyczą. Przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail na mocy art. 10 ust.1 ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz RODO – do czasu wycofania zgody.
2.1.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) – nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.1.4. Ściąganie należności – Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO ( przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającego na utrzymaniu płynności). Do momentu pełnego rozliczenia. Zakres maksymalny: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.1.5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (obrona interesów przedsiębiorcy). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Zakres maksymalny: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.1.6. Składanie reklamacji, skarg, wniosków za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości dostaw. Będziemy przetwarzać te dane osobowe, które wcześniej Państwo nam podali w celu realizacji żądanych przez Państwa czynności lub w celu przekazania Państwu informacji, o które poproszą – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.
2.1.7.Jeśli przystąpią Państwo do udziału w organizowanych przez nas konkursach, loteriach i plebiscytach i przekażą nam w związku z tym Swoje dane, wówczas będziemy je przetwarzali w celu przeprowadzenia danego konkursu, loterii, czy plebiscytu, w tym w celu wyłonienia ich laureatów i przyznania im nagród. Jeśli konkurs, plebiscyt czy loteria, w której będą Państwo brali udział będą posiadały własny regulamin informacyjny regulujący kwestie przetwarzanych przez nas Państwa danych, wówczas tenże regulamin, w zakresie treści w niej uregulowanych, będzie miał pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdzie niniejsza Polityka Prywatności.
2.3. Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Po jego Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

3. Obowiązek podania danych.

Pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Państwem zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to również danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny.
W sytuacji, gdy pozyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody nie podejmiemy działań, których ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na legalność przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie zaufani odbiorcy, którzy świadczą usługi na rzecz Administratora. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Odbiorcami danych mogą być:
a. upoważnieni pracownicy i/lub współpracownicy CC Koneser sp. z o.o.,
b. dostawcy usług marketingowych – agencje marketingowe zapewniające Administratorowi wsparcie w działaniach marketingowych.
c. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, działań marketingowych, udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta lub Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
d. dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne, doradcze lub tłumaczeniowe (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna lub biuro tłumaczeń – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
e. organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. Państwa prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dnia 27 Kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony Osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) przysługują Państwu prawa:
a. prawo dostępu do Państwa danych,
b. prawo żądania sprostowania danych,
c. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych.
d. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
e. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.
f. jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mogą dodatkowo skorzystać Państwo z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
g. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z sytuacją szczególną.Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych (dane kontaktowe powyżej).
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani, a Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

6. Bezpieczeństwo.

Przykładamy wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.

7. Polityka cookies

1. Witryna https://konesercatering.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Powers Maszyny Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pobierz politykę prywatności