Top
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 608 413 344

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH


Regulamin


Regulamin świadczenia usług cateringowych przez CC Koneser Sp. z o.o.

Spis treści:
1. Postanowienia ogólne.
2. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie.
3. Przedmiot Zamówienia.
4. Złożenie Zamówienia.
5. Sposoby i terminy płatności za Usługę.
6. Dostawa Usługi do Klienta.
7. Anulowanie/zmiana Zamówienia.
8. Reklamacja.
9. Warunki świadczenia usług droga elektroniczną.
10. Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, CC Koneser sp. z o.o., zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Poznaniu (61-888), ul. Półwiejska 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem: 0000287343, posiadającą NIP: 7792405063 oraz kapitał zakładowy w kwocie 50.000,00 zł. (wpłacony w całości) wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną.
1.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z CC KONESER w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców i Klientów oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
1.4. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne i bezpłatne.
1.5. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

2. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:

2.1. CENNIK – cennik Usług dostępny na stronie Serwisu Internetowego.
2.2. USŁUGA CATERINGOWA, DIETA – obejmuje kompleksowe przygotowanie i dostarczenie na adres wskazany przez Klienta zestawu składającego się z 5 posiłków: śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka oraz kolacji. Wyjątek stanowi dieta Work box oraz Lunch box dla dzieci, które składają się z 3 zbilansowanych posiłków.
2.3. USŁUGA EVENT – obejmuje kompleksową obsługę cateringową wydarzeń kameralnych oraz masowych.
2.4. USŁUGA WEDDING – obejmuje kompleksową organizację ślubów i wesel.
2.5. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do soboty.
2.6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy lub odbioru i płatności.
2.7. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.
2.8. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.9. KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, elektroniczne konto w Serwisie Internetowym, to jest oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym z wykorzystaniem jego funkcjonalności, w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach.
2.10. KOSZYK – element Strony Internetowej, za pomocą którego Konsument precyzuje szczegóły zamówienia.
2.11. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
2.12. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług.
2.13. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, CC KONESER – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://konesercatering.pl/ oraz jego subdomenami
2.14. STREFA DOWOZU – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
2.15. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
2.16. USTAWA – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
2.17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa, której wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
2.18. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.
2.19. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – spółka CC Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-888), ul. Półwiejska 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem: 0000287343, posiadającą NIP: 7792405063 oraz kapitał zakładowy w kwocie 50.000,00 zł.(wpłacony w całości), adres poczty elektronicznej: koneser@konesercatering.pl, numer telefonu +48 664 121 638.
2.20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
2.21. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa lub usługi cateringowe wybrane przez Klienta, spośród zestawów oferowanych Dieta Konesera:
 3.1.1. Dzień próbny / dieta testowa (1000 kcal);
3.1.2. Dieta standardowa (1000 kcal, 1250 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal);
3.1.3. Dieta bezglutenowa (1000 kcal, 1250 kcal, 1500 kcal, 200 kcal);
3.1.4. Dieta bezlaktozowa (1000 kcal, 1250 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal);
3.1.5. Dieta wegetariańska (1000 kcal, 1250 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal);
3.1.6. Dieta wegańska (1000 kcal, 1250 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal);
3.1.7. Dieta Sportowa (2000 kcal, 2500 kcal, 3000 kcal, 3500 kcal, 4000 kcal);
3.1.8. Dieta dla kobiet w ciąży i matek karmiących (2000-2500 kcal);
3.1.9. Dieta o niskim indeksie glikemicznym (1000, 1250, 1500, 2000 kcal);
3.1.10.Lunch box dla dzieci (1250-1500 kcal);
 3.1.11.Work box (1000, 1250, 1500, 2000 kcal);
3.2. Każdy z zestawów dostarczony jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz z naklejoną informacją o rodzaju posiłku.
3.3. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej www.konesercatering.pl.
3.4. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.konesercatering.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany.
3.5. Dzień próbny / dieta testowa to jednodniowy zestaw, umożliwiający Klientowi sprawdzenie jak wygląda i smakuje Dieta Konesera.
3.6. Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.
3.7. Każda kolejna próba złożenia Zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona.

4. Złożenie Zamówienia.

4.1. Zamówienie usługi cateringowej następuje poprzez złożenie dyspozycji Zamówienia na stronie www.konesercatering.pl dostępnej 24 godziny na dobę.
4.2. Zamówienie uważa się za złożone w momencie otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu dieta@konesercatering.pl
4.3. Złożone Zamówienia będą zrealizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia.
 4.4. Klient jest zobowiązany do poinformowania CC Koneser Catering o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów celem uwzględnienia ich w trakcie realizacji Usługi. CC Koneser Catering nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa zdrowotne korzystania z usługi cateringowej.
4.5. Zamówienie uważa się za złożone w momencie otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu dieta@konesercatering.pl

5. Sposoby i terminy płatności za Usługę.

5.1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę Cateringową na trzy dni robocze przed jego realizacją przelewem tradycyjnym na wskazaniu w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy lub za pomocą operatora Przelewy24 dostępnego na stronie https://konesercatering.pl.
5.2. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta lub w przypadku płatności online dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora Przelewy24.pl.
5.3. Dieta Konesera uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane Zamówienie po przekazaniu Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Dieta Konesera za dzień złożenia Zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego CC Koneser sp. z o.o.) kwoty należności.
5.4. Klient ma możliwość zweryfikowania statusu Zamówienia na stronie www.konesercatering.pl w panelu użytkownika (po wcześniejszej rejestracji) w zakładce „ZAMÓWIENIA”

6. Dostawa Usługi do Klienta.

6.1. W przypadku weekendów catering dostarczany jest od razu na dwa dni (sobota oraz niedziela), przy czym dowóz następuje w sobotę w godzinach 4:00 – 10:00. Istnieje możliwość zamówienia dowozu cateringu tylko na sobotę. W niedzielę dostawy nie są realizowane.
6.2. Klient ma możliwość podania preferowanych/opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 4:00 – 10:00.
6.3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 14:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

7. Anulowanie/zmiana zamówienia.

7.1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Koneser Catering wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
7.2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14:00 na 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania/zmiany Zamówienia.
7.3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Koneser Catering telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: dieta@konesercatering.pl
7.4. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Koneser Catering) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.

8. Reklamacja.

8.1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia reklamacji po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
8.2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:
dieta@konesercatering.pl
8.3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
8.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
8.5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Dieta Konesera poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
8.6. W razie stwierdzenia przez Dieta Konesera, iż reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Dieta Konesera poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.
8.7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji z tytułu braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku/posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dieta Konesera, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Dieta Konesera należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Dieta Konesera.

9. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

9.1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
9.2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
9.2.1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
9.2.2. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
9.4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

10. Postanowienia końcowe.

10.1.Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w Serwisie.
 10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorców przez umieszczenie w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Powiadomienie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu..
 10.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie, na stronie https://konesercatering.pl/.
10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

Pobierz regulamin