Top
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 608 413 344

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH


Regulamin


Regulamin świadczenia usług cateringowych przez CC Koneser Sp. Z o.o.

Art. 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług cateringowych przez CC Koneser Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu do Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000287343, NIP 7792405063.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Art. 2. Defnicje

1. Usługa cateringowa obejmuje kompleksowe przygotowanie i dostarczenie na adres wskazany przez klienta zestawu składającego się z 5 posiłków: śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka oraz kolacji. Wyjątek stanowi dieta Work box oraz Lunch box dla dzieci, które składają się z 3 zbilansowanych posiłków.
2. Klientem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy

Art. 3. Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa lub usługi cateringowe wybrane przez Klienta, spośród zestawów oferowanych Dieta Konesera:
Dzień próbny / dieta testowa (1000 kcal)
Dieta standardowa (1000 kcal, 1250 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal)
Dieta bezglutenowa (1000 kcal, 1250 kcal, 1500 kcal, 200 kcal)
Dieta bezlaktozowa (1000 kcal, 1250 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal)
Dieta wegetariańska (1000 kcal, 1250 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal)
Dieta wegańska (1000 kcal, 1250 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal)
Dieta Sportowa (2000 kcal, 2500 kcal, 3000 kcal, 3500 kcal, 4000 kcal )
Dieta dla kobiet w ciąży i matek karmiących (2000-2500 kcal)
Dieta o niskim indeksie glikemicznym (1000, 1250, 1500, 2000 kcal)
Lunch box dla dzieci (1250-1500 kcal)
Work box (1000, 1250, 1500, 2000 kcal)
2. Każdy z zestawów dostarczony jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz z naklejoną informacją o rodzaju posiłku.
3. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej www.konesercatering.pl.
4. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.konesercatering.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany.
5. Dzień próbny / dieta testowa to jednodniowy zestaw, umożliwiający Klientowi sprawdzenie jak wygląda i smakuje Dieta Konesera.
6. Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.
7. Każda kolejna próba złożenia zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona.

Art. 4. Złożenie zamówienia

1. Zamówienie usługi cateringowej następuje poprzez złożenie dyspozycji zamówienia na stronie www.konesercatering.pl dostępnej 24 godziny na dobę.
2. Zamówienie uważa się za złożone w momencie otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu dieta@konesercatering.pl
3. Złożone zamówienia będą zrealizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
4. Klient jest zobowiązany do poinformowania Koneser Catering o wszystkich alergiach pokarmowych. Koneser Catering nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa zdrowotne korzystania z usługi cateringowej.

Art. 5. Płatność

1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za usługę cateringową na trzy dni robocze przed jego realizacją przelewem tradycyjnym na wskazaniu w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy lub za pomocą operatora Przelewy24 dostępnego na stronie www.konesercatering.pl.
2. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego klienta lub w przypadku płatności online dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora Przelewy24.
3. Dieta Konesera uprawniona jest do wstrzymania się z relizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie po przekazaniu Zawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Dieta Konesera za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego CC Koneser Sp. Z o.o.) kwoty należności.
4. Klient ma możliwość zweryfikowania statusu zamówienia na stronie www.konesercatering.pl w panelu użytkownika (po wcześniejszej rejestracji) w zakładce „ZAMÓWIENIA”

Art. 6. Dostawa

1. W przypadku weekendów catering dostarczany jest od razu na dwa dni (sobota oraz niedziela), przy czym dowóz następuje w sobotę w godzinach 4:00 – 10:00. Istnieje możliwość zamówienia dowozu cateringu tylko na sobotę. W niedzielę dostawy nie są realizowane.
2. Klient ma możliwość podania preferowanych/opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 4:00 – 10:00.
3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 14:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń
z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

Art. 7. Anulowanie/zmiana zamówienia

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Koneser Catering wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14:00 na 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania/zmiany zamówienia.
3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Koneser Catering telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: dieta@konesercatering.pl
4. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Koneser Catering) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.

Art. 8. Reklamacja

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia reklamacji po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:
dieta@konesercatering.pl
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta
potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklmacji Dieta Konesera poinformuje poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
6. W razie stwierdzenia przez Dieta Konesera, iż reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Dieta Konesera poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.
7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji z tytułu braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku/posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dieta Konesera, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Dieta Konesera należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Dieta Konesera.

Art. 9. Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych jest CC Koneser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim. Będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usługi i celach marketingowych. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z konsultantem Dieta Konesera. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.